Yttre miljö och ISO 14001:2015

Miljö och ISO 14001:2015

Nödlägesberedskap och normaldriftstillstånd

Låt oss hjälpa er att bygga upp rutiner för er nödlägesberedskap. Vi tar tillsammans med er fram en intern rutin för ert normaldriftstillstånd!

Miljöutredning

Miljöutredningen avser att kartlägga företagets alla typer av belastningar. För att kunna ta ett samlat grepp om miljöfråg-orna och prioritera dem som är av strategisk betydelse, krävs att en genomgripande miljöutredning av företaget, organisationen eller anläggningen utförs.

Gemensamt beslutar vi om vilka områden utredningen skall täcka. Sedan genomför vi en revision. Resultatet presenteras för er både muntligt och skriftligt.

Om organisatorisk och social arbetsmiljö

Den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets föreskriften AFS 2015:4, att gälla. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av förhållanden i arbetsmiljön.

Organisatorisk arbetsmiljö är villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar.

Social arbetsmiljö innefattar hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss; socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Föreskrifterna innehåller bl.a. regler om:

  • Kunskapskrav för chefer
  • Krav på mål för organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Ohälsosam arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

De nya föreskrifterna kompletterar AFS 2001:1. Källa: www.Ledarna.se

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmilöarbete

Alla arbetsgivare har enligt Arbetsmiljölagen en skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att anställda och andra inte utsätts för säkerhetsrisker mm. Det måste finnas rutiner som ser till att åtgärder blir utförda innan någon skadas eller drabbas av ohälsa. En arbetsmiljöpolicy måste finnas.

Arbetsgivaren skall fortlöpande undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker. Det krävs skriftlig dokumentation, tex policy, riskbanalyser och ansvarsfördelningar.